ตกลง
ชุมชนต้องเที่ยว
เรื่องราวน่ารู้ ในหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของชุมชน และ ผู้ประกอบการลูกค้าของ ธ.ก.ส. ส่งต่อถึงผู้รักการเดินทางในวิถีแห่งชุมชน เพื่อเชิญชวนไปเยี่ยมเยือน ท่องเที่ยวและเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ใหม่ และร่วมกันสนับ สนุนการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และ สภาพแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน